Legislacja – komentarze, monografie i artykuły

Subiektywna bibliografia legislacyjna – polecane pozycje książkowe, artykuły i opracowania przydatne w poznawaniu teoretycznych i praktycznych tajników  legislacji

1.    M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, „Technika prawodawcza”, Warszawa 2008
2.    D. Dąbek, „Prawo miejscowe”, Warszawa 2015
3.    Z. Czeszejko – Sochacki, „Zasady Techniki Prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Przegląd Legislacyjny nr 2/97
4.    L. Grzonka „Legislacja administracyjna Zarys zagadnień podstawowych” C. H. Beck 2011
5.    W. Kisiel red., „Statuty jednostek samorządu terytorialnego”, Zakamycze 2005
6.    A. Malinowski, „Polski język prawny wybrane zagadnienia”, Warszawa 2006
7.    A. Malinowski, „Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane zagadnienia logiczno – językowe”, Warszawa 2006
8.    A. Malinowski, „Systematyka wewnętrzna ustawy”, Warszawa 2007
9.    A. Malinowski red. „Zarys metodyki pracy legislatora” Warszawa 2009
10.    M. Mazuryk , M. Kaczocha, „Legislacja administracyjna” Wolters Kluwer 2012
11.    R. Raszewska – Skałecka, „Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa” Wrocław 2007
12.    H. Rot, K. Siarkiewicz, „Zasady tworzenia prawa miejscowego”, Warszawa 1994
13.     B. Skwara, „Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym”, Wolters Kluwer 2010
14.    H. Suchocka red., „Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym”, Warszawa 1992
15.     D. Szafrański red. „Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego” Warszawa 2014 r.
16.    T. Pietrzykowski, „Podstawy prawa intertemporalnego Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa” LexisNexis 2011
17.    J. Warylewski, red., „Zasady techniki prawodawczej komentarz do rozporządzenia”, Warszawa 2003
18.    G. Wierczyński, „Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego” Warszawa 2008
19.    G. Wierczyński, „Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych” Warszawa 2010
20.    S. Wronkowska, M. Zieliński, „Zasady techniki prawodawczej – komentarz”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997
21.    S. Wronkowska, M. Zieliński, „Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe”, Warszawa 2004
22.     S. Wronkowska, M. Zieliński, „Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe”, Warszawa 2012
23.    S. Wronkowska „Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” w: „Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego”, Warszawa 2006
24.    T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału konstytucyjnego”, Warszawa 2008”